A GOMBÁVAL KAPCSOLATOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI SZABÁLYOKRÓL
16/1982. (XII. 30.) EüM rendelet
/2006. május/
    Az élelmiszerekről szóló 1976. évi IV. törvény végrehajtásával kapcsolatos feladatokra
vonatkozó 1022/1976. (VII. 11.) MT határozat 15. pontjában foglalt felhatalmazás
alapján - a belkereskedelmi miniszterrel, a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszterrel,
a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnökével, valamint a szövetkezetek országos
érdekképviseleti szerveivel egyetértésben - a következőket rendelem:
    1. § A rendelet hatálya kiterjed a gomba termesztésére, a termesztett
és a szabadon termő gomba (a továbbiakban együtt: gomba) emberi fogyasztásra történő
felvásárlására, tárolására, szállítására, forgalomba hozatalára (a továbbiakban együtt:
forgalomba hozatal), feldolgozására, valamint a vendéglátás és minden más étkeztetési
forma (a továbbiakban együtt: vendéglátás) keretében történő felhasználására.
    2. § (1) Gombát csak az egészségre ártalmas anyagoktól mentes helyen
és körülmények között szabad termeszteni.
    (2) A gomba termesztésének helyét és körülményeit, továbbá a termesztési
tevékenységet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területileg illetékes
városi, fővárosi kerületi intézete (a továbbiakban: az ÁNTSZ városi, fővárosi kerületi
intézete) ellenőrizheti; ha az általa észlelt közegészségügyi-járványügyi hiányosság
nem küszöbölhető ki, a gombatermesztést megtilthatja.
    3. § (1) Forgalomba hozni, feldolgozni, illetőleg vendéglátás során felhasználni
    a) a gombavizsgáló szakellenőr (a továbbiakban: szakellenőr) által
megvizsgált és emberi fogyasztásra alkalmasnak minősített (a továbbiakban együtt:
minősített) szabadon termő gombát,
    b) termesztési igazolással ellátott, ennek hiányában az a) pont szerint
minősített termesztett gombát szabad.
    (2) A minősítésről a forgalomba hozatalt, illetőleg a feldolgozást végző
gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont], gazdasági társulás, gazdasági munkaközösség,
egyéb polgári jogi társaság, egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: gazdálkodó szerv)
vagy magánszemély, a termesztési igazolás kiállításáról a termelő gondoskodik. Ha a
gomba forgalomba hozatalában, illetőleg feldolgozásában gazdálkodó szerv és magánszemély
együtt vesz részt, a minősítésről a gazdálkodó szerv gondoskodik.
    (3) A szárításra szedett szabadon termő gombát friss állapotában kell
minősíteni. A szárított gomba válogatása és csomagolása csak szakellenőr felügyelete
mellett történhet.
    4. § (1) Gombát csak
    a) a kereskedelmi hatóság által gombaárusításra kijelölt élelmiszer nagypiacon, piacon,
vásárcsarnokban (a továbbiakban együtt: piac),
    b) abban az üzletben, amelynek működési engedélye erre kiterjed,
    c) annak az egyéni vállalkozónak a telephelyén, akinek a szakmai
üzletköre erre kiterjed,
    d) a kereskedelmi hatóság által kijelölt más helyeken szabad árusítani.
    (2) Magánszemély szárított gombát közvetlen lakossági fogyasztásra
csak gombaszárítási céltanfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány birtokában vagy
ilyen bizonyítvánnyal rendelkező szakértő folyamatos alkalmazása esetén árusíthat.
    (3) A gombát csak más áruktól elkülönítve szabad árusítani. Az
árusítás során az egyes gombafajokat egymástól el kell különíteni. A szabadon
termő nyers gomba csak ömlesztve, a szárított gomba csak kiszerelve hozható
forgalomba. A gyűrűs és a csoportos tuskógombakészlet mellett jól láthatóan el
kell helyezni a "20 perc főzés után fogyasztható" feliratot.
    5. § (1) A kereskedelmi hatóság közreműködésével a jegyző biztosítja,
hogy a piaci gombaárusítás ellenőrzésére és az árusítási engedély kiadására a piac
területén a teljes nyitvatartási idő alatt szakellenőr működjék.
    (2) A piacon eladásra szánt szabadon termő gomba teljes készletét
az eladó az árusítás megkezdése előtt köteles minősítésre bemutatni a szakellenőrnek.
A szakellenőr az emberi fogyasztásra alkalmatlan gombát térítés nélkül lefoglalja
és a megsemmisítésről gondoskodik, az árusítható gombatételről pedig fajonként
árusítási engedélyt állít ki.
    (3) Az árusítási engedély az eladó nevét, lakhelyét (székhelyét), a
gombafaj nevét, tiszta súlyát, az engedély keltét, továbbá a szakellenőr aláírását
és bélyegzőjének lenyomatát tartalmazza. Az árusítási engedély csak a megjelölt
piacon és az engedély kiállításának napján érvényes. Az eladó az árusítási engedélyt
a gombatétel mellett jól látható helyen köteles elhelyezni.
    (4) Árusítási engedély a rendelet mellékletében felsorolt, továbbá
azokra a gombafajokra adható, amelyeknek piaci árusítását az ÁNTSZ piac helye szerint
illetékes megyei (fővárosi) intézete - az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi
Intézet szakvéleménye alapján - engedélyezte.
    6. § (1) Gazdálkodó szervezet esetén termesztési igazolásként a
szállítólevél elfogadható; egyébként a termelőnek az adatai (név, lakhely, személyi
szám), a gomba faját, tiszta súlyát és az átadás időpontját tartalmazó igazolást
kell kiállítania, és a forgalomba hozónak átadnia.
    (2) A termesztési igazolással nem rendelkező gombatételt a szabadon
termő gombára vonatkozó rendelkezések szerint kell minősíteni.
    7. § A gomba minősítésére, forgalomba hozatalára és feldolgozására a
vonatkozó szabványok, a feldolgozás élelmezés-egészségügyi és műszaki feltételeire,
továbbá a gomba ártalmas vegyi és mikrobiológiai szennyeződésének elhárítására külön
jogszabályok az irányadók.
    8. § (1) A vendéglátás során való felhasználásra szánt gomba vásárlásakor
a felhasználónak be kell szereznie a termesztési igazolást, illetőleg a szakellenőr
által kiállított, a gomba faját, tiszta súlyát és az átadás időpontját tartalmazó,
aláírással és bélyegzővel ellátott igazolást. Az igazolás nélkül a gomba nem használható fel.
    (2) Az igazolást a felhasználónak a felhasználástól számított 15 napig
meg kell őriznie, és az ellenőrző szerv kívánságára fel kell mutatnia.
    (3) Étel készítésénél a nyers gombát a vásárlástól számított 24 órán
belül fel kell használni és addig hűtőtérben vagy szellős, hűvős, száraz helyen kell
tárolni. A gombás készétel - a hidegkonyhai termék kivételével - csak a készítés napján
értékesíthető.
    9. § Ha a gomba forgalomba hozója, feldolgozója vagy a vendéglátás során
felhasználója tudomást szerez a forgalmazott, feldolgozott vagy felhasznált gombától eredő
megbetegedésről vagy annak gyanújáról, a gombatétel forgalomba hozatalának, feldolgozásának,
illetőleg felhasználásának megszüntetése és a gomba maradékának megőrzése mellett
haladéktalanul értesíti az ÁNTSZ városi, fővárosi kerületi intézetét.
    10. § (1) A kereskedelmi hatóság közreműködésével - a helyi igényekre is
figyelemmel - a jegyző gondoskodik arról, hogy a piaci szakellenőr lakossági szaktanácsadást
is végezzen. A lakossági szaktanácsadást -igény esetén - hét végén és munkaszüneti napokon
is biztosítani kell. A szaktanácsadást csak szakellenőr végezheti [22/1992. (I. 28.) Korm.
rendelet 8. § a) pontja].
    (2) A lakossági szaktanácsadást végző szakellenőr az emberi fogyasztásra
alkalmatlan gombát lefoglalja és megsemmisítéséről gondoskodik; a rendelet mellékletében
nem szereplő ehető gombafaj esetében a felhasználásra vonatkozóan útmutatást ad.
    11. § A szakellenőrök képzésére és vizsgáztatására külön jogszabály az
irányadó. A szakellenőri képesítéshez kötött feladatokat 1985. december 31-ig felső- vagy
középfokú gombaismerői képesítéssel rendelkező személy is elláthatja.
    12. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; egyidejűleg a
gombaforgalom szabályozásáról szóló 8200-7/1954. (Eü. K. 16.) EüM utasítás, valamint
az egyes tanácsi egészségügyi hatáskörök módosításáról szóló 17/1972. (X. 22.) EüM rendelet
6. §-a hatályát veszti.


Melléklet a 16/1982. (XII. 30.) EüM rendelethez